Bakgrunden till projektet

Enligt OECDs rapport från 2014 är Sverige det land som är svårast att få ett arbete i som nyanländ. Det finns också forskning och undersökningar som visar att en fungerande arbetsmarknad kräver att vi mer effektivt tar tillvara nyanlända akademikers kompetenser och förmågor.

Sysselsättningsgraden i Skåne är lägst i landet vilket är ett problem både ur ett tillväxt- och välfärdsperspektiv, samtidigt som vi har ett stort antal nyanlända med akademisk bakgrund. I kombination med att fler verktyg för en snabbare integration efterfrågas och Skåne Nordost-kommunerna ser ett behov av alternativ för nyanlända akademikers inträde på arbetsmarknaden, väcktes idén om en gemensam satsning. Kommunerna inom Skåne Nordost-samarbetet arbetar nu aktivt, via NANA, med en plan på vad man kan göra lokalt för målgruppen nyanlända akademiker för att effektivisera och underlätta för dem att komma i arbete eller snabbare närma sig arbetsmarknaden. I planen ingår att på olika sätt försöka möta de behov av arbetskraft som företagen och offentlig sektor har.