Strategiska nätverk och tvärsektoriella arbetsgrupper

De strategiska nätverken arbetar i enlighet med Skåne Nordosts vision och strategier. Varje strategiskt nätverk har en nätverksledare med särskilt ansvar för området. Denna nätverksledare ingår i Skåne Nordosts beredningsgrupp.

Till sin hjälp har nätverksledaren en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från medlemskommunerna med kompetens och erfarenhet för att genomföra relevanta aktiviteter och projekt. Arbetsgruppen för det strategiska området, eller tvärsektoriella arbetsgrupper som omfattar flera strategiska områden, kan utgöra styrgrupp för projekt som drivs inom ramen för det strategiska området. Tvärsektoriella grupper med tvärprofessionell kompetens, är en särskild tillgång för det utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet.

Vilka strategiska nätverk som är verksamma just nu framgår under ”Strategiska områden och projekt