Strukturella infrastrukturprioriteringar

Grunden för vårt arbete under 2018 är att ta fram en gemensam Trafikstrategi för Skåne Nordost. Genom att denna skapas en samsyn kring utvecklingen av transportsystemet på både lång som kort sikt.

Under åren kommer också regeringen respektive Region Skåne att besluta om den nationella trafikplanen samt regionala transportinfrastrukturplanen. Mycket medel kommer att riktas mot områdena kollektivtrafik respektive gång- och cykeltrafik och genom att vi gemensamt agerar finns det möjligheter att säkerställa att en rimlig del av dessa investeras i Skåne Nordost.  Även satsningar på utpekade objekt kommer fastställas och detta kommer också  att innebära betydande arbetsinsatser av kommunerna i området.