Region Skåne

Skåne Nordost och Region Skåne har regelbundna dialoger på såväl politisk som tjänstepersonnivå. En väl fungerande samverkan och dialog är grunden för ett framgångsrikt utvecklingsarbete för Skånes bästa.

Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar vilket betyder att de ska leda arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi som regionens olika aktörer ska ställa sig bakom och följa. Det åligger också Region Skåne att samordna de olika aktörernas arbete, skapa mötesplatser och nätverk samt ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet. Utvecklingsstrategin heter ”Det öppna Skåne 2030" .

Region Skåne arbetar för närvarande med att utarbeta en Regionplan Skåne 2022 - 2040 – den första i sitt slag gällande Skåne. Kring denna fråga har Region Skåne, Skåne Nordost och övriga hörnorganisationer täta dialoger. Material och uppdateringar gällande arbetet med regionplanen kopplat till Skåne Nordost finns på vår sida Regionplan för Skåne

Andra områden som Region Skåne arbetar med, med bäring på Skåne Nordost, är till exempel näringslivs-, miljö-, folkhälso-, kultur-, kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor.