Arena för framtidens kompetens - Avslutat

I denna förstudie har vi tagit ett första steg mot strukturell samverkan mellan offentlig sektor, yrkesutbildning och akademi i Skåne Nordost för att upprätta framtidens arena för kompetensförsörjning.

Antalet nyexaminerade akademiker väntas inte möta behovet på arbetsmarknaden under överskådlig tid. Utbildningar, utbildningsplatser och andra arenor för lärande behöver identifieras, dels för att utbilda mot dagens och framtidens bristyrken, dels för att ge studenterna den kunskap och kompetens som behövs i arbetslivet. Idag är det ett faktum att många nyexaminerade börjar sitt arbetsliv med att genomgå kompletterande utbildning för att kunna utöva sitt yrke. Stora grupper av utbildad arbetskraft kommer inom de närmaste åren att gå i pension samtidigt som de yngre årskullarna är små och så kommer det att vara inom en överblickbar framtid. Detta medför stora krav på arbetsgivarna för att attrahera den kompetens som de är i behov av.

Resultaten från denna förstudie, men medfinansiering av Europeiska Socialfonden, kommer vara ett stöd för kommunerna och relevanta samverkanspartners att identifiera vilka individer som kan ingå i en tänkt målgrupp i ett kommande genomförandeprojekt samt vilka metoder som kan användas för att säkra framtida kompetensförsörjning. I förstudien genomförs en mer precis analys av kommunernas gemensamma kompetensbehov samt hur det går att samverka för att möta dessa behov. I förstudien påvisades olika möjliga alternativ för att öka attraktionskraft hos offentliga arbetsgivare. Förväntat resultat efter denna förstudie är ettgenomförandeprojekt med finansiering från ESF+.

Logga Europeiska socialfonden