Kom in! - Avslutat

Projektet Kom In! var ett mentorskapsprogram för utrikes födda kvinnor med akademisk utbildning. Projektets syfte var att utveckla en effektiv process applicerbar hos arbetsgivare, i både privat och offentlig sektor, i syfte att korta vägen för arbetslösa utrikesfödda kvinnor med akademisk utbildning till ett arbete inom deras område. Samtidigt ges deltagande företag och organisationer möjlighet att finna resursförstärkning och bli mer inkluderande.

Projektägare var Region Skåne och projektet medfinansierades av Europeiska Socialfonden. Klicka HÄR för att komma till projektets hemsida. 

Skåne Nordosts utvecklingsamordnare ingick i styrgruppen för projektet. Representanter från medlemskommunerna ingick i en referensgrupp. 

Under programmet deltog adepter och mentorer i en introduktion, ett antal utbildningstillfällen och en avslutning. Utbildningarna genomfördes online och syftade till att utbilda deltagarna i bland annat interkulturella kompetens, mentorskap och arbetsplatskultur med mera. Adepterna rekryterades av Arbetsförmedlingen och mentorerna rekryterades bland annat av våra samverkansparter för att sedan matchas i par baserat på olika faktorer så som geografisk placering, ­utbildning och nätverk med mera.

ESF logga