Innovationssystem i Östra Skåne

För att kunna stärka landsbygdskommunernas position i det regionala innovationssystemet krävs mer kunskap kring hur förutsättningar för innovation skiljer sig mellan stad och landsbygd, hur innovationsprocesser organiseras i olika typer av platser och hur detta påverkar de strukturer och den interaktion som karaktäriserar ett innovationssystem.

I en tid av snabb urbanisering finns det en utveckling där större städer drar ifrån glesare områden i termer av befolkningstillväxt, företagsetableringar och ekonomisk utveckling. En följd av detta är också en geografisk koncentration av aktörer och faktorer i det innovationsfrämjande systemet. Det geografiska avståndet har betydelse för kunskapsöverföring, kapitaltillgång likväl som för samverkan. Det har, utifrån detta perspektiv också inneburit att företagen i landsbygdskommuner har svårare att integreras i det nationella-, men även i det regionala innovationssystemet.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur regionala innovationssystem bör organiseras för att integrera företag i glesare områden. Målet med projektet är att identifiera vilka strukturer som behöver stärkas för att förbättra innovationssystemet och framförallt hur landsbygdskommuner bör arbeta strategiskt för att stärka sin roll i det regionala innovationssystemet för att på bästa sätt ta del av de stödjande organisationer som redan finns.

Under projektets gång ska forskare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping undersöka hur innovationer, innovationsprocesser och samverkan mellan företag fungerar på olika typer av platser. De forskningsresultat som genereras ska sedan omsättas till praktisk handling.