Infronova

Under de närmaste åren kommer stora satsningar att göras för att förbättra den spårbundna infrastrukturen i Sverige. Satsningarna innebär nybyggnad av stationsområden, utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i nya tåg. Förslagen i infrastrukturproposition 2021 lägger grunden för den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen 2022 - 2033. I förslaget ligger bland annat bygget av Nya stambanor. Beslut om ny nationell plan planeras till 2022. Nya stambanorna ska börja byggas 2027-2029 och hela systemet ska vara satt i drift år 2035.

Hässleholm planeras att bli en av stationsorterna utmed den nya höghastighetsbanan. En underhållsdepå för Öresundståg har dessutom redan etablerats i Hässleholm. Alla dessa satsningar kommer att föranleda behov av ny branschkompetens och frågan om kompetensförsörjning har aktualiserats på nationell nivå då all statistik pekar på stora kompetensunderskott. Utöver kompetensförsörjnings-frågan kan etableringen av depån och satsningen på järnvägen ha bäring på flera andra utvecklingsmöjligheter i nordöstra Skåne. Att koppla forskningsprojekt till satsningen, t ex ur innovations-, miljö-, eller logistiksynpunkt är högintressant. Ett delregionalt utvecklingsarbete kopplat till tåg/järnväg skulle kräva en tydlig definition av vilka strategiska inriktningar som Skåne Nordost och dess samverkanspartners kan välja för att skapa regionala synergieffekter mellan bransch, utbildningssektor, destinationsutveckling och specifika forskningsområden kopplade mot hållbarhet.

Det pågår en förstudie under hösten 2021 och våren 2022 som på ett fördjupat sätt belyser utvecklingspotentialen i etableringen av ett nytt innovationsekosystem med arbetsnamnet Infronova.