Snapphaneleden Skåne Nordost

Snapphaneleden Skåne Nordost

Snapphaneleden är en föreslagen ny vandrings- och cykelled i som sammanbinder besöksmålen Hovdala vandringcentrum, Wanås konst och Naturum Vattenrike. Snapphaneleden kommer att kopplas samman med andra besöksmål i nordöstra Skåne och i södra Sverige.

Syftet med Snapphaneleden är att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen i nordöstra Skåne genom att knyta ihop och utveckla lederna. Genom att binda samman kända noder med varandra skapas ett mervärde för invånare, företagare och besökare samt ger nya möjligheter till destinationsutveckling längs med stråken och dess omland. Snapphaneleden bildar en huvudnod/triangel mellan de internationellt kända besöksmålen Hovdala vandringscentrumWanås konst, och Naturum Vattenriket.

Snapphaneleden kommer också att knyta samman flera längs vägen intressanta besökspunkter, som till exempel Torsebro krutbruk, Ballingstorps gård, Kviinge backe, Gumlösa kyrka (Nordens äldsta tegelkyrka), Sveriges äldsta boplats, Hovdala slott, Trädhuset, Tykarpsgrottan samt Bockeboda friluftsområde.

Tillgängligheten med kollektivtrafik finns genom tågstopp i Hässleholm, Vinslöv, Önnestad och Kristianstad samt expressbuss i Hanaskog och Knislinge. Möjlighet finns också till ”genvägar” och mindre delslingor som leder tillbaka till utgångsplatsen. Snapphaneleden är vidare tänkt att gå genom mycket varierande naturmiljöer.

Snapphaneleden är en insats inom strategin för "Innovation och hållbar utveckling" och inom insatsområdet "Verka för att företagandet inom nordöstra Skånes specialområden ska utvecklas hållbart" och är också kopplad till Skåne Nordost gemensamma arbete inom fysisk planering och destinationsutveckling. Projektet Snapphaneleden påbörjas genom en förstudie till vilken extern finansiering söks.