Ungfluencer - avslutat

Ungfluencer - avslutat

Det finns drivna unga medborgare i vårt område som vill vara med och forma morgondagens samhälle! Leaderprojektet ”Ungfluencer” hade som mål att skapa en plattform där unga, näringslivet och politiken kunde mötas för att diskutera och identifiera lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Målet var att skapa en form för ett permanent och hållbart ungdomsengagemang som skapas utefter den unga generationens idéer, ambitioner och vilja.

Syftet med projektet, som hade medfinansiering via Skånes ESS och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket, var att stimulera ungdomsengagemanget i våra kommuner. Målet var att skapa en form för dialog och samverkan som bygger på den unga generationens vilja, ambitioner och idéer. Genom projektet skulle ungas inflytande, egenmakt och lokala påverkansmöjlighetöka vilket i sin tur leder till positiva effekter på såväl individ- som samhällsnivå.

Genom att integrera både kommuner, näringslivet och politiken fick projektet en bredd där flera aktörer fick en direktkontakt med unga och unga vuxna från regionen, och därigenom möjligheten att få ett ungdomsperspektiv på sina verksamheter och bli mer attraktiva för morgondagens arbetstagare och ledare.

Projektet syftade även till att utveckla det nätverk av ungdomsambassadörer som tack vare våra tidigare satsningar fanns i våra kommuner. Vi ville ge dem förutsättningar att utvecklas samtidigt som vi ville ge fler personer möjligheten att inspireras av dessa unga förebilder. Genom att stärka de unga som redan visat en vilja att engagera sig och påverka regionen, kan vi skapa en positiv dominoeffekt där fler unga ser möjligheter och känner delaktighet.