Samhällsplanering och infrastruktur

Skåne Nordost samverkar kring samhällsplanering och infrastruktur inom vissa områden där vi gynnas av att samarbeta och att tala med en gemensam röst. Vi vill lyfta fram och utveckla nordöstra Skånes goda livsmiljöer, fantastiska natur och ständigt utökande rekreationsmöjligheter till fördel för befintliga och nya invånare. Målet är en gemensam hållbar framtid; både socialt, miljömässigt och ekonomiskt utifrån både bevarandevärden och utveckling.

Målsättningen för området är att stärka nordöstra Skånes attraktivitet som en plats att bo och verka inom. Vårt hörn av Skåne ska växa som en funktionell arbetsmarknadsregion genom att vi arbetar med att förbättra tillgängligheten inom nordöstra Skåne samt till städer och målpunkter i omlandet. De som bor och verkar här ska därigenom få förbättrade möjligheter att pendla till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Dessutom ska näringslivet ges bra förutsättningar för kompetensförsörjning genom väl fungerande inpendling av arbetskraft. Genom att arbeta för en omfattande bredbandsutbyggnad ska det också ges möjligheter att ta tillvara den digitala utvecklingen inom olika verksamhetsområde.   

Under 2021 ska vi bl.a. arbeta;

  • med att samordna arbetet i vårt hörn angående Regionplan för Skåne 2022 - 2040
  • vidare med att ta fram en gemensam strukturplan
  • för att säkerställa användningen av nationella och regionala medel för infrastruktursatsningar i vårt område
  • med fokusering på den digitala utvecklingens möjligheter