Samhällsplanering och infrastruktur

Skåne Nordost samverkar kring samhällsplanering och infrastruktur inom områden där vi gynnas av att samarbeta och att tala med en gemensam röst. Vi vill lyfta fram och utveckla nordöstra Skånes goda livsmiljöer, fantastiska natur och rekreationsmöjligheter till fördel för befintliga och nya invånare. Målet är en gemensam hållbar framtid; både socialt, miljömässigt och ekonomiskt utifrån både bevarandevärden och utveckling.

Gemensamt påverkar vi olika nationella och regionala planer som Skånes utvecklingsstrategi - Öppna Skåne 2030Regionalplan för Skåne 2022 - 2040Nationell Infrastrukturplan 2018 - 2029 och Regional Trafikinfrastrukturplan med cykelvägsplan 2018 - 2029

Målsättningen för området är att stärka nordöstra Skånes attraktivitet som en plats att bo och verka inom. Fler ska välja att bo i nordöstra Skåne. De som bor, besöker och verkar här ska ha bra möjligheter att pendla till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter.

Vårt hörn av Skåne ska växa som en arbetsmarknadsregion genom förbättrad tillgängligheten inom nordöstra Skåne samt till städer och målpunkter i omlandet. Detta ger näringslivet bra förutsättningar för kompetensförsörjning genom väl fungerande inpendling av arbetskraft.

Genom att arbeta för en omfattande bredbandsutbyggnad ges möjligheter att ta tillvara den digitala utvecklingen inom olika verksamhetsområde.   

Under 2022 kommer vi bl.a. att arbeta med:

 • Samordning av arbetet i vårt hörn angående
  - Regionplan för Skåne 2022 - 2040
  - Regional Trafikinfrastrukturplan 2022 - 2033
  - Nationell Infrastrukturplan 2022 - 2033
  - Nya stambanor

 • Fortsätta arbetet med att ta fram en digital Kunskapsbas till en kommande gemensam Framtidsbild Skåne Nordost. 

 • Verka för att nyttja den digitala utvecklingens möjligheter