Strategisk fysisk samhällsplanering

Den strategiska fysiska planeringen är ett av kommunernas viktigaste verktyg för att skapa förutsättningar för såväl människor som företag att utvecklas. Resultatet blir ett attraktivt nordöstra Skåne.

Strukturplan Skåne Nordost
För att nå en strategisk fysisk samhällsplanering behövs en samverkan över kommungränser. Därför arbetar kommunerna inom Skåne Nordost med att ta fram en gemensam Straukturplan Skåne Nordost som sammanfogar målbilderna från kommunernas översiktsplaner. 
I arbetet med Strukturplan Skåne Nordost ingår det framtagande av modeller och verktyg som underlag för strategiska ställningstaganden och prioriteringar kopplat till samhällsplanering och tillväxt. En digital kunskapsbas kommer att tas fram med GIS baserad statistik. Under 2020 och 2021 kommer samordningen av arbetet med att ta fram en Strukturplan Skåne Nordost att pausas p g a den insats som behöver göras angående Regionplan för Skåne 2022 - 2040. Visst arbete med den digitala kunskapsbasen kommer att ske. 

Nedan tabell gör det möjligt för dig att hitta till antagna strategiska kommunala dokument kopplat till strategisk fysisk planering. 

 

Kommun/ Strategiskt dokument Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Östra Göinge
Översiktsplan 2014  2007  2016  2013  2010  2019
Grönplan  -  2002  -  2019  2018

Riktlinje för bostadsförsörjning

 2017  2016  2017  2016  - 2017

Trafikstrategi

2006 2017 - 2016 - ?

 

Regionplan för Skåne 2022 - 2040
Region Skåne håller på att ta fram en regionplan för Skåne "Regionplan för Skåne 2022-2040" som ska utgöra stöd för de skånska kommunernas fysiska planering i mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågorna. Du hittar Region Skånes information HÄR. Regionplanen kommer att  ange grunddragen på regional nivå gällande användningen av mark- och vattenområden samt i frågor såsom klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och övergripande infrastrukturfrågor. Samrådsremissen är utskickad och samrådssvar ska ha inkommit senast den 30 april. Vårt gemensamma arbete finner du under fliken: "Regionplan för Skåne".