Strategisk fysisk samhällsplanering

Strategisk fysisk samhällsplanering

Den strategiska fysiska planeringen är ett av kommunernas viktigaste verktyg för att skapa hållbara förutsättningar för såväl människor som företag att utvecklas. Resultatet blir ett attraktivt nordöstra Skåne.

Regionplan för Skåne 2022 - 2040
Region Skåne har beslutat angående en regionplan för Skåne "Regionplan för Skåne 2022-2040" som ska utgöra stöd för de skånska kommunernas fysiska planering i mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågorna. Regionplanen anger grunddragen på regional nivå gällande användningen av mark- och vattenområden samt i frågor såsom klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och övergripande infrastrukturfrågor. det gemensamma arbete kopplat till "Regionplan för Skåne 2022 - 2040" finner du under fliken: "Regionplan för Skåne".

Snapphaneleden
Syftet med förstudien "Snapphaneleden" är att öka attraktionskraften och stärka besöksnäringen i nordöstra Skåne genom att knyta ihop och utveckla lederna. Genom att binda samman kända noder med varandra skapas ett mervärde för invånare, företagare och besökare samt ger nya möjligheter till destinationsutveckling längs med stråken och dess omland. Läs mer HÄR.

Framtidsbild Skåne Nordost
För att nå en hållbar strategisk fysisk samhällsplanering behövs en samverkan över kommungränser. Därför arbetar kommunerna inom Skåne Nordost med att ta fram en gemensam Framtidsbild Skåne Nordost som sammanfogar målbilderna från kommunernas översiktsplaner, m.m. I arbetet med Framtidsbild Skåne Nordost ingår det framtagande av modeller och verktyg som underlag för strategiska ställningstaganden och prioriteringar kopplat till hållbar samhällsplanering, både bevarande och utveckling. Bland annat kommer en digital kunskapsbas kommer att tas fram med GIS baserad statistik. Under 2020 och 2021 har samordningen av arbetet med att ta fram en Framtidsbild för Skåne Nordost pausas p g a den insats som behövde göras angående Regionplan för Skåne 2022 - 2040. 

Antagna strategiska kommunala dokument
Nedan tabell gör det möjligt för dig att hitta till antagna strategiska kommunala dokument kopplat till strategisk fysisk planering. Tabellen är under uppbyggnad.  

Kommun/ Strategiskt dokument Bromölla kommun Hässleholms kommun Hörby kommun Kristianstads kommun Osby kommun Östra Göinge kommun
Översiktsplan 2014  2007/ Remissfas  2016 2013  2010  2019
Fördjupad översiktsplan  2018  - 2009  2016  -
Riktlinje för bostadsförsörjning 2017 2016  2017 2016 - 2017
Grönstrategi/
Naturvårdsprogram
 2005   Remissfas 2017 -

Grönplan/
Naturvårdsplan

- Remissfas  - 2019  2018

Trafikstrategi

 2006 2017 - 2016  - 2017

Trafikplan

 -  Remissfas  - 2019  - -