Regionplan för Skåne 2022-2040

Nya Plan-och bygglagen från den 1 januari 2019 ger Region Skåne ansvaret att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplan för Skåne 2022-2040 ska utgöra stöd för de skånska kommunernas fysiska planering i de mellankommunala och mellanregionala fysiska planeringsfrågorna. Regionplan för Skåne 2022-2040 ska ange grunddragen på regional nivå gällande användningen av mark- och vattenområden samt i frågor såsom klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och övergripande infrastrukturfrågor.

Skåne Nordosts styrelse beslutade den 5 december 2019 att tillsätta ”Skåne Nordost Regionplanegrupp” för att leverera ett kunskapsunderlag inklusive ställningstaganden samt ett förslag till ett gemensamt yttrande som underlag för respektive kommuns yttrande över Regionplan för Skåne 2022 - 2040. Kunskapsunderlaget är framtaget baserat på Skåne Nordost Vision, målbilder och strategier, de sex kommunernas översiktsplaner samt andra regionala, nationella och internationella strategiska dokument såsom t ex Agenda 2030.

Kommunernas kontaktpersoner i Skåne Nordost Regionplanegrupp:  

Bromölla kommun  Farhad Asekzai  farhad.asekzai@bromolla.se
Hässleholms kommun  Gertrud Richter gertrud.richter@hassleholm.se 
Hörby    Malin Töger malin.toger@horby.se
Kristianstad Ann-Mari Lindberg
Jenny Persson 
Marieth Johansson
ann-mari.lindberg@kristianstad.se 
Jenny.Moberg@kristianstad.se 
marieth.johansson@kristianstad.se 
Osby   Kettil Svensson  kettil.svensson@osby.se 
Östra Göinge  Anders Siversson anders.siversson@ostragoinge.se