Regionplan för Skåne

Nya Plan-och bygglagen från den 1 januari 2019 ger Region Skåne ansvaret att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplan för Skåne 2022-2040 ska utgöra stöd för de skånska kommunernas fysiska planering i de mellankommunala och mellanregionala fysiska planeringsfrågorna. Regionplan för Skåne 2022-2040 ska ange grunddragen på regional nivå gällande användningen av mark- och vattenområden samt i frågor såsom klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och övergripande infrastrukturfrågor.

Skåne Nordosts styrelse beslutade den 5 december 2019 att tillsätta ”Skåne Nordost Regionplanegrupp” för att leverera ett kunskapsunderlag med bilagor samt ett förslag till ett underlag för respektive kommuns yttrande över Regionplan för Skåne 2022 - 2040. Kunskapsunderlaget är framtaget baserat på Skåne Nordost Vision med målbilder, Skåne Nordost strategier, de sex kommunernas översiktsplaner samt andra regionala, nationella och internationella strategiska dokument såsom t ex Agenda 2030.

Kommunernas kontaktpersoner i Skåne Nordost Regionplanegrupp:  

Bromölla kommun  Farhad Asekzai  farhad.asekzai@bromolla.se
Hässleholms kommun  Gertrud Richter gertrud.richter@hassleholm.se 
Hörby    Malin Töger malin.toger@horby.se
Kristianstad Ann-Mari Lindberg
Jenny Persson 
Marieth Johansson
ann-mari.lindberg@kristianstad.se 
Jenny.Moberg@kristianstad.se 
marieth.johansson@kristianstad.se 
Osby   Kettil Svensson  kettil.svensson@osby.se 
Östra Göinge  Anders Siversson

anders.siversson@ostragoinge.se 

I Skåne Nordost Regionplanegrupp ingår även Sissi Sturesson, utveckingssamordnare Skåne Nordost.