Illustration Regionplan

Regionplan för Skåne 2022-2040

Nya Plan-och bygglagen från den 1 januari 2019 ger Region Skåne ansvaret att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplan för Skåne 2022-2040 ska utgöra stöd för de skånska kommunernas fysiska planering i de mellankommunala och mellanregionala fysiska planeringsfrågorna. Regionplan för Skåne 2022-2040 ska ange grunddragen på regional nivå gällande användningen av mark- och vattenområden samt i frågor såsom klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och övergripande infrastrukturfrågor. Ovan illustration kommer från Region Skåne.

För mer information om Region Skånes arbete med Regionplan för Skåne 2022 - 2040 klicka HÄR.

Skåne Nordosts styrelse beslutade den 5 december 2019 att tillsätta en regionplanegrupp inom Skåne Nordost. Uppdraget var att leverera ett förslag på ett gemensamt samrådsyttrande med bilagor som stöd för respektive medlemskommuns yttrande över Regionplan för Skåne 2022 - 2040. Ett samrådsyttrande till vilken kommunerna kunde addera eller förstärka speciellt viktiga delar i samrådsyttrandet.

Här finns dokumenten:
Underlag för kommunernas samrådsyttrande
Bilaga 1: Förslag på text Tillväxtmotorn.
Bilaga 2: Fördjupning.
Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för Skåne 2022 - 2040 med tillhörande bilagor.

Kommunernas svar kopplat till samrådsprocessen: Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommunKristianstads kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun

I processen inför att ta fram ett gemensamt samrådsyttrande tog regionplanegruppen fram ett kunskapsunderlag baserat på Skåne Nordost Vision med målbilder, Skåne Nordost strategier, de sex kommunernas översiktsplaner samt andra regionala, nationella och internationella strategiska dokument såsom t ex Agenda 2030.

Kommunernas kontaktpersoner i Skåne Nordost Regionplanegrupp:  

Bromölla kommun  Johan Röjestål johan.rojestal@bromolla.se
Hässleholms kommun  Gertrud Richter gertrud.richter@hassleholm.se 
Hörby    Carin Holst carin.holst@horby.se
Kristianstad Ann-Mari Lindberg
Jenny Persson 
Marieth Johansson
ann-mari.lindberg@kristianstad.se 
Jenny.Moberg@kristianstad.se 
marieth.johansson@kristianstad.se 
Osby   Kettil Svensson  kettil.svensson@osby.se 
Östra Göinge  Anders Siversson

anders.siversson@ostragoinge.se 

I Skåne Nordost Regionplanegrupp ingår även Sissi Sturesson, utvecklingssamordnare Skåne Nordost.