Strukturella infrastrukturprioriteringar

Strukturella infrastrukturprioriteringar

Inom Skåne Nordost arbetar vi gemensamt för att påverka och stärka den fysiska och digitala infrastruktur samt kollektivtrafiken som finns i eller som på annat sätt påverkar utvecklingen inom nordöstra Skåne. Kommunerna tar fram gemensamma underlag och ställningstaganden angående Nationell infrastrukturplan och Regional transportinfrastrukturplan som sedan godkänns av Skåne Nordosts styrelse. Vi gör detta genom Skåne Nordost nätverk för infrastruktur där representanter från samtliga kommuner deltar.

Vår prioritering följer Skånebilden. Med fyra års mellanrum tas nya planer fram angående regionala transportinfrastrukturplan för Skåne och nationell infrastrukturplan.

Gällande regional infrastrukturplan har tidsperioden 2018-2029 och vårt yttrande kopplat till den planen finner du HÄR

Just nu pågår arbetet med att ta fram ny nationell respektive ny regional trafikinfrastrukturplan för 2022 - 2033. 

Nationell Infrastrukturplan
Nu när E22-an snart är helt utbygg är det av stor vikt för hela Skåne att ett dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad kommer med in i den nationella infrastrukturplanen för 2022 - 2033.

Regionala trafikinfrastrukturplan
Parallellt med den nationella infrastrukturplanen har Region Skåne ansvaret att ta fram en regionala trafikinfrastrukturplan 2022 - 2033 i vilken cykelplanen kommer att integreras. Genom att vi gemensamt agerar ökar möjligheter att en rimlig del av finansieringen investeras inom nordöstra Skåne. 

Nya stambanor:
Trafikverket har uppdraget att bygga Nya stambanor i Sverige. För södra Sverige är det viktigt att det byggs ett centralt stopp på Nya stambanan Malmö - Stockholm i Hässleholm som är väl integrerad med övrig skånsk infrastruktur.

Infronova:
Under de närmaste åren kommer stora satsningar att göras för att förbättra den spårbundna infrastrukturen i Sverige. Satsningarna innebär nybyggnad av stationsområden, utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i nya tåg. Det pågår en förstudie under östen 2021 som på ett fördjupat sätt belyser utvecklingspotentialen i etableringen av ett nytt innovationsekosystem med arbetsnamnet Infronova.