Strukturella infrastrukturprioriteringar

Inom arbetet med ”Strukturplan Skåne Nordost” arbetar vi vidare med den samsyn kring utvecklingen av transportsystemet, på både lång som kort sikt, som redan sker i nordöstra Skåne.

Under 2019 startar arbetet med kommunernas input till Region Skåne angående den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022 – 2033 samt angående den nationella plan för transportsystem 2022 - 2033. Mycket medel kommer att riktas mot områdena kollektivtrafik respektive gång- och cykeltrafik och genom att vi gemensamt agerar finns det möjligheter att säkerställa att en rimlig del av dessa investeras i Skåne Nordost. Även satsningar på utpekade objekt kommer fastställas och detta kommer att innebära betydande arbetsinsatser av kommunerna i området.