Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

Städerna Kristianstad och Hässleholm är tillsammans en regional tillväxtmotor i nordöstra Skåne. Tillväxtmotorn är viktig för Sydsverige och dess arbetsmarknadsregioner både inom och utanför Skånes gränser. Här finns attraktiva bostäder, konkurrenskraftigt näringsliv, hög servicegrad och unika natur- och kulturupplevelser.

Relationen mellan städerna och dess omland är ömsesidig och satsningar på bostadsbyggande, förbättrade pendlingsmöjligheter, positiv befolkningsutveckling och ökad sysselsättning gör inte bara städerna utan hela deras omland ännu mer attraktivt för boende, företag, studenter och besökare.

I projektet ”Den attraktiva regionen” togs 10 insatsområden fram och inom dessa har det genomförts olika insatser.

De 10 insatsområdena:

1) Trafikstrategi för tillväxt,

2) En fördjupad funktionell översikt för gemensam planering,

3) Kristianstad och Hässleholm som innovationsarena för hälsa och omsorg,

4) Ledarskap för ökad innovationskraft,

5) Satsning på tillväxt i små och medelstora företag,

6) Högskolan Kristianstad som verktyg för tillväxt i Kristianstad+Hässleholm,

7) Stationen och stadens närmaste kvarter som motor och mötesplats för Kristianstad+Hässleholm,

8) Kristianstad+Hässleholm som framtida, kreativ samlingsplats,

9) Uppstart av logistikregionen Kristianstad+Hässleholm

10) Gemensam satsning för ökat bostadsbyggande. Läs mer i rapporten om Tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm

 

Under 2018 har en analys och utvärdering av de tio insatsområdena gjorts av de två kommunernas och ett förslag på revidering har tagits fram. Den 7 juni 2018 beslutade presidiet för Region Skånes RUN, presidiet i Hässleholms kommun och presidiet i Kristianstads kommun att under 2018 – 2020 fokusera på och prioritera tre arbetsområden. Dessa tre arbetsområden är:

  • Högskolan Kristianstad som motor för tillväxt i Kristianstad och Hässleholm
  • Uppstart av logistikregionen Kristianstad +Hässleholm
  • Gemensam satsning på ett ökat bostadsbyggande

Beredningsgruppen för Skåne Nordost är styrgrupp för det strategiska området och varje arbetsområde kommer att ha en arbetsgrupp bestående av representanter från de båda kommunerna, och vid behov av andra intressenter.