Skåne Nordost strategier

Kopplat till Skåne Nordosts Vision 2030 och dess målbilder har det tagits fram två övergripande strategier som beskriver hur vi ska nå visionen. Visionens strategier beslutas, revideras eller ersätts av samarbetskommitténs styrelse. Nuvarande strategier beslutades den 11 juni 2020.

Våra strategier är:

  • Kompetensförsörjning
  • Innovation och hållbar utveckling

Strategierna revideras med 2 - 3 år mellanrum. 

Du hittar strategierna här: Skåne Nordosts strategier.

De effektmål och resultatmål som finns kopplat till strategierna följs upp regelbundet för att säkerställa att våra insatser bidrar till Skåne Nordosts Vision 2030.