Uppföljning

Skåne Nordosts verksamhet följs upp på olika nivåer. Ytterst är det Skåne Nordosts styrelse som är ansvarig för uppföljningen. I enlighet med Skåne Nordosts strategier är effektmålen för vår verksamhet: höjd sysselsättningsgrad, höjd utbildningsnivå och en befolkningsutveckling. Som en del av uppföljningsarbetet avser Skåne Nordost att delta i forskningsprojekt tillsammans med Högskolan Kristianstad eller andra universitet och högskolor.

På övergripande nivå mäts indikatorer kopplat till insatsområden. Dessa redovisas till styrelsen i samband med delårsrapport och helårsbokslut.

Strategi för kompetensförsörjning följs upp genom följande indikatorer:

  • Andel med eftergymnasial utbildning
  • Andel med gymnasieexamen inom 4 år, fördelat på män-kvinnor
  • Andel i arbete eller studier två år efter avslutad gymnasieutbildning
  • Sysselsättningsgrad, fördelat på män-kvinnor

Strategi för innovation och hållbar utveckling följs upp genom följande indikator:

  • Nyföretagande, fördelat på män-kvinnor

Beredningsgruppen och varje strategiskt nätverk har egna mätvärden/indikatorer.

Även en ekonomisk uppföljning sker. Ett övergripande mål är en ökad användning av EU-finansiering i de kommunala verksamheterna och att det utgår från, men begränsas inte till, de av styrelsen gjorda prioriteringarna avseende tillväxtarbetet.